Czynniki chemiczne

Bardzo ważną i liczną grupą stanowiącą poważne zagrożenia w środowisku pracy są czynniki chemiczne. Ze względu na szkodliwe efekty możemy je podzielić na następujące grupy: substancje i preparaty bardzo toksyczne, substancje i preparaty toksyczne, substancje i preparaty szkodliwe, substancje i preparaty żrące, substancje i preparaty drażniące, substancje i preparaty uczulające, substancje i preparaty rakotwórcze, substancje i preparaty mutagenne oraz substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.