Pomiary akustyczne

Hałas jest najczęściej występującym w środowisku pracy czynnikiem szkodliwym i możemy go określić jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Laboratorium Eco-Serv, dysponuje niezbędną wiedzą i profesjonalnym sprzętem pomiarowym niezbędnym do przeprowadzania kompleksowej oceny i pomiarów poziomu dźwięku.
Pomiary akustyczne należy wykonywać regularnie, z częstotliwością zależną od poprzednich badań poziomu hałasu. Ponadto przeprowadza się je także na samym początku działalności oraz w momencie wprowadzania zmian technologicznych, mogących wpływać na pogorszenie warunków akustycznych w miejscu pracy.

Negatywny wpływ hałasu, dotyczy przede wszystkim narządu słuchu. Podstawowym skutkiem długotrwałego narażenia na hałas o wysokich poziomach jest nieodwracalne uszkodzenie komórek rzęskowych i związane z tym trwałe podwyższenie progu słyszenia. Uszkodzenie komórek rzęskowych jest nieodwracalne i rozwija się stopniowo w ciągu lat narażenia na hałas.
Poziom ekspozycji na hałas przekraczający 80 dB może już wpływać negatywnie na zdolność koncentracji a tym samym utrudnia wykonywanie prac precyzyjnych i koncepcyjnych.
Skutki hałasu zależą przede wszystkim od poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy oraz od czasu narażenia.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy są zatem obowiązkowe, a najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu określa rozporządzenie z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286).